Derneklerimizin Konumu: 2017

Kafsam Raporları 1801

Kafkas Dernekleri Federasyonu’na üye derneklerin konumu ve faaliyetlerine ilişkin olarak Kaffed Genel Merkezi tarafından 10 Ocak 2018 günü Başkanlar Kurulu’na katılan derneklere bir anket uygulanmıştır. Bu anket her yıl Ocak ayında tekrarlanarak dernek faaliyetlerinin gelişimi izlenecektir. Anket derneklerin konumu ve faaliyetlerine ilişkin 20 sorudan oluşmuştur. Ankete o yılın gündemine uygun soruların eklenmesi de öngörülmektedir.

Derneklerin üye sayısı ve kompozisyonu
2017 yılını kapsayan anket 21 derneğe uygulanmıştır (ankete katılan derneklerin isimleri Ek 1’de, cevapların özetleri Ek 2’de sunulmuştur). Derneklerin ortalama üye sayısı 514 kişidir. Bir başka deyişle, anket yapılan 21 derneğin toplam üye sayısı yaklaşık 11 bin kişidir.

Dernek üyelerinin %30.6’sını kadınlar ve %22.1’ini gençler (25 yaş ve altı) oluşturmaktadır. Kadın üye oranı, nüfus içindeki oranından (%50) oldukça düşüktür. Genç üye oranı istenilen düzeyde değildir.

Yönetim kurulu üye kompozisyonu üye kompozisyonuna yakındır. 21 derneğin yönetim kurullarında 165 kişi görev almıştır. Yönetim kurulu üyelerinin %26.7’si kadın ve %27.9’u gençtir. 2017 yılında yapılan tüzük değişikliği ile kadın veya erkek üyelerin Kaffed Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinden az olamayacağı kararlaştırılmıştı. Üye derneklerin yönetim kurullarında kadın oranı (Genel Merkez için belirlenen) üçte birlik hedefe yakındır.

Yönetim kurulu üyelerinin %33.9’u en az bir kez anayurdu ziyaret etmiştir.

21 derneğin 6’sında profesyonel personel istihdam edilmektedir. Toplam profesyonel personel sayısı 10 kişidir.

Sosyal medya kullanımı ve toplumla ilişkiler
Bir dernek hariç tüm derneklerin Facebook sayfası bulunmaktadır. Derneklerin önemli bir kısmının (%61.9) web sayfası bulunmaktadır. Instagram (%42.9) ve özellikle Twitter (%28.6) kullanan dernek oranları daha düşüktür. Derneklerin çoğunluğu dergi veya (e-)bülten yayınlamamaktadır.

Tüm dernekler üyeler ve toplum ile haberleşmede SMS kullanmaktadır. Ankete katılan 21 derneğin SMS listesinde yaklaşık 20,000 telefon numarası bulunmaktadır.

Ankette derneklere il veya ilçelerindeki özel ve resmi kuruluşlarla ilişki düzeyi sorulmuş ve cevaplar 1 “hiç yok”, 2 “çok az”, 3 “az”, 4 “düzenli” ve 5 “çok iyi” olacak şekilde kodlanmıştır. Derneklerimizin cevaplarına göre en iyi ilişkiler yerel yönetimler ile kurulmuştur. Yerel yönetimler ile ilişkilerin ortalama düzeyi 4.2 (düzenli) olarak tanımlanmıştır. STK’lar, siyasi partiler ve kamu kuruluşları ile ilişkiler daha zayıftır (yaklaşık 3.5, az-düzenli arası). Yerel medya ve bölge milletvekilleri ile ilişkiler oldukça zayıftır. Bu sonuçlara göre derneklerimizin bölgelerindeki kamu ve özel kuruluşlar ile ilişkilerinin yeterince gelişmediği anlaşılmaktadır.

Dernek faaliyetleri
Anket kapsamında derneklere hangi faaliyetleri düzenli olarak sürdürdüğü sorulmuştur. Derneklerin büyük bir çoğunluğunda çocuk ekibi (%71.4) ve genç ekibi (%57.1) bulunmaktadır. Derneklerin önemli bir kısımında (%71.4) anadil kurslarının düzenli olarak verilmesi, anadile verilen önemi yansıtmaktadır. Bu faaliyetlere ek olarak müzik (%66.7) çalışmaları ve gençlik ve kadın komisyonları (%52.4) yaygın olarak sürdürülen çalışmalar arasındadır. Derneklerin yaklaşık dörtte birinde “İkinci Bahar” ekibi bulunmakta ve el sanatları kursları verilmektedir. “Araştırma-derleme” çalışmaları sadece bir derneğimizde sürdürülmektedir. Kaffed Genel Merkezi ve derneklerimizin araştırma-derleme çalışmalarına özel bir önem vermesi ve öncelikli faaliyetler arasında değerlendirmesi gerekmektedir.

Son 5 yıl içerisinde düzenlenen kurslar için Halk Eğitim’den toplamda beş derneğimiz destek almıştır (3 dernek ekip çalışmaları, iki dernek el sanatları ve bir dernek dil kursu için). Derneklerimizin çoğunun ekip, el sanatları, dil kursu gibi Halk Eğitim’den destek alabilecek faaliyetler gerçekleştirilmesine karşın sadece 5 derneğin destek almış olması bu destekten yeterince yararlanılamadığını göstermektedir. Halk Eğitim destekleri dışında bir derneğimiz İçişleri Bakanlığı ve bir derneğimiz de Kültür Bakanlığı’ndan son beş yıl içinde destek almıştır. Kamu ve özel kuruluşlardan alınan destek son derece azdır.

 

Ek 1: 2017 Yılı Anketine Katılan Dernekler
Adana Çerkes Kültür Derneği
Antalya Çerkes Derneği
Balıkesir Adığe Çerkes Kültür Derneği
Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Çerkes Kültür Evi Derneği
Çorum Kafkas Kültür Derneği
Düzce Adığe (Çerkes) Derneği
Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Gaziantep Çerkes Derneği
Göksun Çerkes Kültür Derneği
Gönen Kafkas Kültür Derneği
İstanbul Kafkas Kültür Derneği
Kayseri Kafkas Derneği
Mersin Kafkas Kültür Derneği
Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği
Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase
Sivas Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Tokat Çerkes Derneği
Turhal Kafkas Kültür Derneği
Uzunyayla Kafkas Kültür Yardımlaşma Derneği

Ek 2. Anket Sonuçları

Ankete katılan dernek sayısı 21
Ortalama üye sayısı 514
  Kadın oranı % 30.6
  Genç oranı % 22.1
Yönetim Kurulu  
  Kadın oranı % 26.7
  Genç oranı % 27.9
  Anayurda giden oranı % 33.9
Binası olan dernek oranı % 85.7
Profesyonel personel sayısı 10
Sosyal medya kullanımı  
  Web sayfası % 61.9
  Facebook % 95.2
  Instagram % 42.9
  Twitter % 28.6
Dergi veya bülten yayınlayan % 23.8
SMS kullanan % 100.0
  SMS sayısı (ortalama) 928
Siyasi partiler ve STK’larla ilişkiler  
  Siyasi partiler 3.45
  Bölge milletvekilleri 3.05
  Yerel yönetimler 4.19
  Kamu kuruluşları 3.43
  STK’lar 3.50
  Yerel medya 3.32
Dernek faaliyetleri  
  Çocuk ekici % 71.4
  Genç ekibi % 57.1
  Ekip % 47.6
  İkinci bahar ekibi % 28.6
  Anadil kursu % 71.4
  Dil kursu (İngilizce, Rusça, vb) % 9.5
  Müzik % 66.7
  Koro % 9.5
  Tiyatro % 9.5
  El sanatları % 28.6
  Gençlik komisyonu % 52.4
  Kadın komisyonu % 52.4
  Araştırma-derleme % 4.8
Halk Eğitim desteği % 23.8
Diğer destekler % 9.5